Mentor - För en hållbar värld

Hållbarhetsbloggen

2020-12-26: EU-kommissionen har lagt fram förslag på definitioner inom grön taxonomi och beslut kan tas inom kort. Dock har en uppsjö remissvar inkommit, bland annat från svenska intressenter där ett exempel på synpunkt är definitionen på biobränslen och bioenergi.


I kommissionens förslag definieras bioenergi som en övergångslösning, och inte en långsiktigt hållbar lösning, vilket kan komma att innebära minskade investeringar i till exempel biobränslen.
 

Här blir det avgörande vilka tidsperspektiv som EU-kommissionen slår fast, och vilka signaler detta i sin tur skickar gällande branscher som är kopplade till bioenergi. Kritik på taxonomin har inkommit från aktörer inom t ex skogsbruk och biobränslen.

Beslut om grön taxonomi för EU närmar sig

Harvard-experiment för geo-engineering på Esrange i Kiruna

2020-12-26: Under kommande år kommer det att skickas upp forskningsballonger från Esrange i Kiruna enligt planerna från Harvard-forskarna. Syftet är att mäta vilken effekt partiklar i atmosfären kan ha gällande minskad solinstrålning till jorden, och därmed minskad uppvärmning av atmosfären.

 

Tanken är att sprida ut kalciumkarbonat i små mängder från ballongerna, och därefter mäta påverkan på solinstrålningen för att samla forskningsunderlag som kan avgöra om denna metod skulle kunna bidra till att minska den globala uppvärmningen.

 

Forskarna kommer också analysera vilken påverkan experimenten har på atmosfären för att bedöma riskerna med metoden.

Portugal ordförande för EU och har hållbarhet i fokus

2020-12-22: Det har blivit Portugals tur att ta hand om ordförandeskapet inom EU och ambitionerna kring klimat, miljö och hållbarhet är mycket höga. Det är första gången som ett ordförandeland så tydligt sätter hållbarhet som högsta prioritet, vilket skickar en tydlig signal kring hur Portugal ser hur EU ska vara ledande inom detta område för världen.

 

Dock kommer en stor del av fokus för ordförandeskapet att handla om covid-19-pandemin, åtminstone under den första perioden. Med vaccin på plats handlar det om att få EUs länder att börja fungera mer normalt igen och att dra lärdomar samt skapa beredskap inför framtida pandemier.

 

Vi på Mentor lyfter på hatten för Portugals ambition inom hållbarhet och kommer att följa arbetet på EU-nivå med spänning.

Nytt EU-förslag: Enbart återvinningsbara batterier tillåts

2020-12-27: EU-kommissionen föreslår nu att inom fyra år ska alla batterier som säljs i EU vara mer klimatvänliga och återvinningsbara. Förslaget är inte bara en del i den gröna omställningen, utan innehåller också stöd till den europeiska batteriindustrin.
 
”För att Europa ska vara konkurrenskraftigt när det gäller hållbar teknik så blir batteriet alldeles avgörande”, säger Christian Danielsson, chef på EU-kommissionens Sverigekontor, till SVT.
 
Enligt det nya EU-direktivet ska en gräns för hur mycket koldioxid som går åt för tillverkning och transport av ett batteri förhandlas fram. Förslaget ska ses mot bakgrunden att efterfrågan på batterier framförallt till fordon växer kraftigt samtidigt som ett dussin stora batterifabriker planeras i EU-länderna. Sätts gränsen snävt så kan nya lagen hindra batterier från t ex Kina och andra asiatiska länder att exporteras hit och de europeiska fabrikerna skulle få en fördel.
 
”På det här sättet skapar man en ram för europeisk tillverkning. Det blir hållbart och man understödjer den europeiska möjligheten att bli starka när det gäller batteritillverkning”, säger Christian Danielsson, chef på EU-kommissionens Sverigekontor.

 

Läs mer och se inslaget på SVT.se

Ny studie pekar på barnsjukdomarna med förnybar energi

2021-01-04: En ny studie från John Hopkins University och the University of California pekar på avsaknad av struktur och processer för att klargöra effekterna av satsningar inom förnybar energi.

 

Studien som publicerats i Frontiers in Sustainability lyfter fram exempel där solcellsparker och vindenergiparker anläggs utan att tillräcklig hänsyn tagits till de befintliga ekosystemen som ofta påverkas på ett tydligt sätt och skadas av anläggningarna.

 

Vidare saknas ofta tillräckliga konsekvensanalyser gällande livstidsberäkningar och återvinning av material från anläggningar inom förnybar energi, enligt studien.

 

Forskarna efterlyser mer samarbete mellan olika branscher och tydligare riktlinjer för hur den totala effekten av satsningar på förnybar energi ska analyseras.


Läs mer om studien här

100 åtgärder för cirkulär omställning

2021-01-22: Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller har länge lyfts fram som en absolut nödvändighet för att omställningen till ett hållbart samhälle ska vara möjlig. Regeringen presenterade i somras en nationell strategi för cirkulär ekonomi, och idag presenterades drygt 100 åtgärder som ska genomföras i den första handlingsplanen.
 
Handlingsplanen innehåller åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Till exempel ges Naturvårdsverket ett uppdrag att se över krav på inblandning av återvunnen råvara (så kallad kvotplikt), insatser för att öka andelen cirkulär och fossilfri upphandling och förbättrad hantering av avfall.
 
En viktig punkt i handlingsplanen är att material ska användas mer effektivt för att minska både uttag av ny råvara och deponering av avfall. I dag orsakas ungefär hälften av klimatutsläppen och mer än 90 procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald av att resurser används ineffektivt enligt regeringen. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall minskar.

 

Läs mer om Regeringens strategi här

 

Handlingplanen hittar du här

2 000 miljarder kronor i USA:s gröna satsning

2021-01-08: För Joe Bidens möjligheter att genomföra sin miljöpolitik och gröna satsning på två triljoner dollar var vinsten i senaten helt avgörande. Med kontroll över bägge kamrarna har Biden-administration nu möjlighet att lansera sin gröna omställningsplan som är mer omfattande än EU:s och med det skickas en mycket kraftfull signal till andra länder. USAs nya president har flaggat för han vill ännu mer - och återta ledarskapet i världen för en hållbar utveckling. 

 

Joe Bidens utlovade statliga gröna satsning på ofattbara två triljoner dollar ska ge USA en ny och grönare infrastruktur med bland annat satsningar på världens snabbaste tågnät, kraftiga subventioner till de som köper elbilar och ersätta USAs energisektor med förnyelsebar energi till 2035.

 

Men det finns många hinder på vägen, senaten röstar inte alltid helt efter partlinjen och en del beslut kräver kvalificerad majoritet, då räcker inte Kamala Harris utslagsröst. Motståndet från oljeindustrin lär bli kraftigt, och även fackföreningar är kritiska och menar att 100 000-tals jobb riskerar att försvinna i strukturomvandlingen. I många delstater – idag beroende av olja, kolkraft och utvinning av naturgas – råder det en stor osäkerhet om var de nya jobben ska komma ifrån. 

 

Att utmaningarna är stora råder inga tvivel om, USA har världens största historiska koldioxidskuld, 397 gigaton, räknat från 1750 och framåt, där Kina ligger tvåa på 214 gigaton. 

 

Det är onekligen med spänning vi ser fram emot lanseringen av Joe Bidens ”Green New Deal”.

 

Detta är en sammanfattning av SVT:s analys, läs hela analysen här.

Nya rekord för investeringar i Cleantech-bolag

2021-02-07: Investeringarna i Cleantech-bolag har nått nya rekordnivåer i Norden rapporterar Realtid. Några av de framträdande bolagen som attraherat mycket kapital den senaste tiden är batteriteknikföretaget NorthVolt, bomullsåtervinningsföretaget Renewcell och mejerialternativet Oatly. Enbart dessa tre bolag har attraherat över 800 miljoner euro i investeringar.

 

Det totala inflödet av kapital till Cleantech-sektorn i Norden ökade med hela 33 procent under 2020 till 1 836 miljoner euro att jämföra med 1 376 miljoner euro 2019. Sverige dominerar den nordiska Cleantech-marknaden och står för 70 procent av det totala investeringsvärdet. 2020 investerades det 1 266 miljarder euro inom Cleantech i Sverige jämfört med 798 miljoner euro 2019.

 

Ellagring, energiproduktion, jordbruk och återvinning är områden som attraherar de största delarna av investeringarna i Cleantech.

 

Läs mer hos Realtid

Vill du vara med och granska IPCC:s kommande rapport?

2021-02-25: Visste du att det finns möjlighet att vara med och granska IPCC:s klimatrapporter innan de ges ut? Just nu pågår den externa granskningen av bidraget från arbetsgrupp III om minskad klimatpåverkan i IPCC:s kommande rapport.

 

– Granskningen säkerställer att IPCC:s rapporter täcker den senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska forskningen och att den representerar en bred expertis från både utvecklade länder och utvecklingsländer, säger Érika Mata, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av författarna till kapitel nio som handlar om byggnader.

 

IPCC arbetsgrupp III arbetar med frågan om minskad klimatpåverkan, framförallt genom minskade utsläpp och förbättrade kolsänkor. I det inkluderas till exempel klimatsmarta innovationer, teknikutveckling samt sociala aspekter av minskade utsläpp. Arbetsgrupp I hanterar den vetenskapliga grunden för klimatförändringar och arbetsgrupp II hanterar effekter, anpassning och sårbarhet.

 

Vill du vara med och granska rapporten ska du anmäla dig före den 7 mars och granskningen pågår fram till och med den 14 mars. 

 

IPCC:s rapporter granskas i flera steg. En första expertgranskning genomfördes i början av 2020. Underlaget är helt transparent och helt och hållet offentligt. 

 

Utvärderingsrapporterna från IPCC publiceras vart sjätte till sjunde år, den senaste kom 2015. De tre delrapporterna från arbetsgrupperna presenteras 2022.

 

Läs mer här

USA tillbaka på banan med Paris-avtalet och klimatmål

2021-03-21: Skillnanden är som natt och dag mellan president Trump och president Biden när det kommer på synen på klimatutmaningarna. Där den förre var en ihärdig förnekare så är den senare fast besluten att USA ska göra sitt och mer därtill för att vända på den kris vi står inför.

I april kommer femårsdagen av klimatavtalet att belysas under ett möte där
USA har lovat att komma med nya satsningar i kampen mot klimatförändringar.
Det är John Kerry som är USAs klimattalesperson och han har inlett samtal med världsledare om hur USA nu ska komma tillbaka in i den gemensamma klimatkampen.

I ett första skede har USA återigen blivit en del av Paris-avtalet och skrivit under på målsättningarna att hålla temperaturökningen fram till 2050 under 2 grader, men allra helst under 1,5 grader. USA kommer att göra omfattande investeringar för att motverka negativa klimateffekter och i planerna finns även verktyg för att skapa en tydlig finansiell drivkraft för företag och verksamheter i kampen för klimatet.

Ny rapport från EU:s center för klimatövervakning

2021-04-22:  Jorden blir allt varmare – det visar den nya rapporten ”European state of the climate 2020” som publicerades i dagarna av EU:s center för klimatövervakning, Copernicus. Nu är medeltemperaturen cirka 1,2 grader högre än den var under förindustriell tid. I Europa låg medeltemperaturen förra året drygt 1,6 grader över medelvärdet under referensperioden 1981–2020, vilket är den högsta årsmedeltemperaturen som någonsin har uppmätts.
 
Den långsiktiga trenden visar att medeltemperaturen på jorden ökat med 1,2 grader Celsius globalt, 2,2 grader i Europa och 3 grader i Arktis sedan 1859. Dessutom framgår det i rapporten att de sex varmaste åren som någonsin har uppmätts globalt har inträffat under det senaste decenniet.
 
”Jorden blir varmare och kommer att fortsätta att bli varmare så länge utsläppen av växthusgaser fortsätter”, kommenterar Freja Vamborg, forskare vid Copernicus Climate Change Service och huvudförfattare till rapporten. 

 

Läs mer om rapporten här

Frilansande systemutvecklare sökes

2021-05-07:  Vi står i startgroparna för utvecklingen av en ny webbaserad molntjänst inom klimatberäkningar för företag, och söker en frilansade systemutvecklare som kan vara med i utvecklingsteamet. Brinner du för hållbarhetsfrågor och är en fena på systemutveckling, hör av dig till niklas.borgsved@mentoracademies.se

Förslag på ny klimatlagstiftning på EU-nivå

2021-07-14:  EU har just presenterat sitt nya klimatpaket med lagstiftning som ska starkt minska EUs negativa klimatpåverkan och även påverka parter utanför EU.

En del i den föreslagna lagstiftningen som redan fått betydande uppmärksamhet är nämligen koldioxidtullar som ska tvinga verksamheter utanför EU att öka sina ansträningar att bli klimatneutrala.

Målen för EU är att minska utsläppen med 55 procent till 2035 jämfört med nivåerna som var 1990, och att unionen ska ha nollutsläpp från 2050. 

Läs energiminister Per Bolunds kommentar här